Select Page

Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Priėmimo tvarka (.pdf)

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PALANGOS SENĄJĄ GIMNAZIJĄ 2022-2023 MOKSLO METAIS
Prašymai priimami:

Prašymų priėmimo laikas Prašymų priėmimas Teikiami dokumentai
Į I gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. Palangos senojoje gimnazijoje (išsami prašymų priėmimo tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje)
  1. nustatytos formos prašymas;
  2. mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus Mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopija;
  3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.
Į III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. Palangos senojoje gimnazijoje (išsami prašymų priėmimo tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje)
  1. nustatytos formos prašymas;
  2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;
  3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.

Per mokslo metus prašymai priimami:

Atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą Senosios gimnazijos I-II gimnazijos klasėse, tėvai (globėjai, rūpintojai) Švietimo skyriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, pasiekimų įteisinimo dokumentų ankstesnėje mokykloje kopiją. Švietimo skyrius gautus dokumentus Mokykloms perduoda per 2 darbo dienas. Į Senosios gimnazijos II klasę prašymai priimami, jei yra laisvų mokymosi vietų.

Atvykę asmenys, norintys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą III ar IV gimnazijos klasėse, Senosios gimnazijos direktoriui pateikia dokumentus ir pažymos apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje Mokykloje kopiją.

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, iš užsienio atvykęs asmuo, priimamas mokytis bendra tvarka.  Užsieniečių vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, mokomi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, komplektuojamoje Tarybos sprendimu paskirtoje Mokykloje, jei yra pakankamas vaikų skaičius tokias klases komplektuoti. Šiuo metu išlyginamųjų klasių Palangos miesto savivaldybė nėra. Vaikai, atvykę iš užsienio, mokosi bendrosios paskirties klasėse. Mokykla, atsižvelgdama į individualius vaiko poreikius, gali teikti papildomas konsultacijas vaikams, kuriems sunkiai sekasi kalbėti, rašyti ir mokytis lietuviškai.

Švietimo skyriaus informacija

Dėl pandeminės situacijos prašymai mokytis Gimnazijoje priimami ir į juos atsakoma tik  el. paštu info@senojigimnazija.lt arba telefonu 8 460 48930

Gerbiami būsimų gimnazistų tėveliai, būsimi gimnazistai,

Prašymai mokytis Palangos senosios gimnazijos I ir III klasėse priimami nuo balandžio 1 d. gimnazijos raštinėje ( Jūratės g. 13, Palanga) darbo dienomis 8.00 val.-12.00 val. ir 13.00 val.-16.00 val.

Teikiant prašymą reikia turėti mokinio asmens dokumentą. Atvykdami pateiki prašymą Jūs turėtumėte žinoti ir nurodyti  šiuos pasirinkimus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. :

Antrąją užsienio kalbą;
Dorinį ugdymą (etika ar tikyba);
Technologijų programą ( tekstilė, konstrukcinių medžiagų apdirbimas, biotechnologijos);
Iki birželio 30 d. vienas iš tėvų (globėjų) turi pateikti gimnazijai mokymosi pasiekimų pažymėjimo arba pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai, kopiją.

Dėl priėmimo į gimnaziją, konsultacijų ugdymo klausimais ar susitikimo su gimnazijos vadovais kreipkitės tel. (8 460)  489 30

Prašymas priimti į mokyklą .docx

Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų docx

Prašymas .docx