Pasirinkite puslapį

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2021 m. rudenį Palangos senoji gimnazija gavo  30 vnt. nešiojamųjų kompiuterių, nupirktų ES investicijų projekto „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ lėšomis.

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  1. Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);

Veiklos ir rezultatai: 672 šalies mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas, ir 533 mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo I pakopos programas, gavo visas projekte numatytas gamtos ir technologijų dalykams mokytis skirtas mokymo priemones ir įrangą, mokykloms pristatyti 11 205 vnt. nešiojamųjų ir 33 000 vnt. planšetinių kompiuterių.

  1. Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;

Veiklos ir rezultatai: Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

  1. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Veiklos ir rezultatai: Įkurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. 6 centruose jau įrengtos standartizuotos (biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT arba gamtamokslinės ir mechatroninės/IT) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos