Pasirinkite puslapį

Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas (GBEK) – dokumentas, apibrėžiantis Palangos senosios gimnazijos mokytojų, personalo ir mokinių elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius.
 2. GBEK papildo mokytojų, personalo, mokinių teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios reglamentuotos LR švietimo įstatyme, kolektyvinėje darbo sutartyje, gimnazijos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.
 1. KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
 1. Nustatant gimnazijos bendruomenės tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles siekti, kad atskiro mokytojo, personalo darbuotojo, mokinio veikla keltų asmens bei Gimnazijos garbę, būtų naudinga visuomenei ir Valstybei.
 2. Apsaugoti mokytojus, personalą, mokinius nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens bei Gimnazijos bendruomenės prestižui.
 3. Užtikrinti, kad visų Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienų kitiems principais.
 1. BENDROSIOS, ADMINISTRACIJOS, MOKYTOJŲ, PERSONALO DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ ETIKOS NUOSTATOS
 1. Laiku, atidžiai, rūpestingai vykdo savo pareigas.
 2. Gerbia žmogų, jo teises, Gimnaziją, Valstybę ir jos institucijas. Nesitaiksto su netaktu ar žmogaus teises bei orumą pažeidžiančiu elgesiu.
 3. Aktyviai palaiko gimnazijos siekius, garbingai atstovauja gimnazijos vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoja jos vardą Lietuvoje bei užsienyje.
 4. Vienodai tarnauja visiems bendruomenės nariams, nepaisydamas tautybės, rasės, lyties, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
 5. Siekia tarnybinio ir profesinio pripažinimo, sąžiningu darbu ir visuomenine veikla.
 6. Pripažįsta Gimnazijos valdymo struktūrą. Savo veikloje laikosi subordinacijos. Siūlo kaip pagerinti administracijos darbą, priešinasi įvairioms diskriminavimo formoms, palaiko teisėtus bendruomenės narių reikalavimus.
 7. Stengiasi būti mandagus, tvarkingas, palaiko tvarkingą ir saugią darbo vietą.
 8. Saugo tarnybines paslaptis ir kitokią konfidencialią informaciją.
 9. Yra nepakantus bet kokioms korupcijos apraiškoms.
 10. Vykdydamas tarnybines pareigas nesiekia neteisėtos naudos sau ir artimiesiems.
 11. Nepiktnaudžiauja alkoholiu, nenaudoja psichotropinių ar narkotinių medžiagų. Netoleruoja seksualinio priekabiavimo apraiškų.
 12. Tausoti ir atsakingai naudoti gimnazijos turtą, medžiaginius išteklius, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas.
 13. Pripažįsta klaidas ir jas taiso.
 14. Prisiima dalį atsakomybės už sklandų gimnazijos darbą, savo veikloje vadovaujasi bendruomenės viešaisiais interesais, vengia viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto.
 15. Gimnazijos apeliacinės bei ginčų komisijos nariai teisingai, išsamiai nagrinėja prašymus, pasiūlymus, neturi išankstinio nusistatymo, geba teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus.
 1. ADMINISTRACIJOS PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS
 1. Gimnazijos vadovas užtikrina priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą ir, jei reikia, pateikia priimamų sprendimų motyvus.
 2. Teikia reikiamą informaciją pavaldiems darbuotojams ar kitiems bendruomenės nariams (apie darbuotojų pareigas, teises, galimus padarinius ir kt.)
 3. Teisingai, tolygiai paskirsto darbą ar atskiras užduotis pavaldiniams.
 4. Teisingai, išsamiai nagrinėja pavaldžių darbuotojų ar moksleivių pasiūlymus, geba teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus.
 5. Nesinaudoja asmeniniais tikslais Gimnazijos nuosavybe ar Valstybės patikėtais materialiniais bei finansiniais resursais.
 6. Naudoja suteiktas galias ginti bendruomenės interesus.
 1. MOKYTOJŲ PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS
 1. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertina kitų darbus ir pastangas, atskleidžia nepanaudotas galimybes, kolegiškai pataria ir padeda vieni kitiems.
 2. Siekia aukštesnės kompetencijos pedagoginiame darbe, domisi savo srities mokslo naujovėmis.
 3. Puoselėja pagarbius santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos institucijomis.
 4. Objektyviai ir teisingai vertina moksleivių žinias.
 5. Supranta, jog akademinę etiką pažeidžia:
  1. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, visiems mokytojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
  2. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie kolegos pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes;
  3. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas, gimnaziją;
  4. suteikiant pedagoginį vardą, apdovanojimą, kolegos veiklos pripažinimą turi būti remiamasi tik dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis, o ne asmeniniu ar politiniu aspektu;
  5. atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
  6. kai toleruojamas akademinis nesąžiningumas.
 6. Supranta, jog akademinei laisvei prieštarauja:
  1. nepakantumas kitokiai mokinių ar kolegų nuomonei bei argumentuotai kritikai;
  2. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas;
  3. mokytojų ir mokinių tėvų išsakomos nuomonės apie priimamus reikšmingus bendruomenei sprendimus sąmoningas ribojimas arba ignoravimas;
  4. asmeninio pobūdžio informacijos iš mokytojų, moksleivių grupių diskusijų naudoti kaip mokymo ar tyrimo medžiagą.
 7. Tausoja ir atsakingai naudoja gimnazijos turtą, medžiaginius išteklius, taupiai naudoja valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą pažeidžia:
  1. gimnazijos materialinių bei finansinių išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui;
  2. piktnaudžiavimas gimnazijos ištekliais vykdant projektus;
  3. gimnazijos nuosavybės niokojimas – dėl piktavališkumo arba dėl aplaidumo.
 1. MOKSLEIVIŲ PAGRINDINĖS ETIKOS NUOSTATOS
 1. Išlaikyti akademinę rimtį pamokų metu.
 2. Pertraukų metu elgtis kultūringai, mandagiai, saugiai, nesėdėti ant palangių.
 3. Gimnazijoje ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir kitų kvaišalų, nežaisti azartinių žaidimų, nesikeikti, nešiukšlinti.
 4. Draudžiama dėvėti kūną apnuoginančius rūbus. Taip pat draudžiama netvarkinga, laisvalaikio, sportinė apranga, vilkima ne per kūno kultūros pamokas.
 5. Neaptarinėti konfidencialios informacijos apie kitus mokinius, Gimnazijos bendruomenės narius.
 6. Atsiskaitydami pateikti tik savo darbą, nesinaudoti kitų mokinių darbais arba jų rezultatais, neklastoti.
 7. Nepasakinėti ir neleisti kitiems mokiniams nusirašyti savo darbo.
 8. Nesuteikti pagalbos kitiems asmenims, atliekantiems nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojantiems, sukčiaujantiems arba padirbinėjantiems.
 9. Gimnazijos mokomąją ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir medžiaginius išteklius naudoti atsakingai ir pagal paskirtį.
 10. Moksleivių tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, orientuotais į mokymo proceso kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą. Moksleivis bendraudamas su kitais mokiniais įsipareigoja:
  1. gerbti kitų mokinių nuomonę, pastabas reikšti korektiškai;
  2. tolerantiškai vertinti kitų mokinių asmenines savybes;
 1. PERSONALO DARBUOTOJŲ ETIKOS NUOSTATOS
 1. Supranta, kad darbo etiką pažeidžia:
  1. netaktiškas elgesys su kolegomis, mokytojais, moksleiviais;
  2. dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, eskaluojami smulkmeniški konfliktai ir intrigos;
  3. nepagarbus atsiliepimas apie kolegos darbą ir asmenines savybes;
  4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas, gimnaziją.
  5. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ir kitiems asmenims arba dėl kitokių paskatų, taip savivaliavimas;
 2. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;
 3. Tausoja ir atsakingai naudoja gimnazijos turtą, medžiaginius išteklius, taupiai naudoja valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą pažeidžia:
  1. gimnazijos materialinių bei finansinių išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui;
  2. gimnazijos nuosavybės niokojimas – dėl piktavališkumo arba dėl aplaidumo.
 1. KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
 1. Būtina GBEK priėmimo sąlyga – viešas jo projekto svarstymas.
 2. Priimtas GBEK skelbiamas viešai gimnazijos interneto puslapyje.
 3. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo vadovautis šiuo Kodeksu. Jei darbuotojui kyla abejonių, kad gali būti pažeistas Etikos kodeksas, jis apie tai praneša gimnazijos vadovui, administracijai.
 4. Esant konfliktinei situacijai tarp gimnazijos bendruomenės narių, suinteresuotas asmuo pateikia raštišką informaciją gimnazijos vadovui, o šis inicijuoja patikrinimą ir priima sprendimą.
 5. Moksleivis dėl gimnazijos mokytojų, personalo darbuotojų jo nuomone netinkamų veiksnių gali kreiptis į gimnazijos parlamentą, klasės auklėtoją, administraciją ar tiesiogiai į gimnazijos vadovą.
 6. Mokytojas dėl nederamo moksleivio elgesio kreipiasi į socialinį pedagogą ar gimnazijos vadovą.
 7. Administracijos, vadovo sprendimus galima apskųsti profesinės sąjungos, Etikos komisijoms.
 8. GBEK negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms bendražmogiškoms vertybėms atvejų, todėl Etikos komisija, spręsdama konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio, gimnazijos bendruomenės etikos kodekso nenumatytais atvejais, turi spręsti ar konkretus poelgis suderinamas su gimnazijos bendruomenės etikos kodekso pripažintomis pamatinėmis etikos vertybėmis, ar gali būti toleruojamas.
 9. GBEK priimtas kaip mokyklos bendruomenės sutarimas dėl tam tikrų vertybinių elgesio nuostatų turi palaikyti etinį susirūpinimą, skatinti svarstyti, diskutuoti etinius klausimus ir jų sprendimo būdus.
 10. Kodekso reikalavimų įgyvendinimą prižiūri Etikos komisija, gimnazijos direktorius.
 11. Pažeidusiems Kodeksą darbuotojams taikomos administracinės nuobaudos iki atleidimo iš darbo, o moksleiviams – iki pašalinimo iš gimnazijos.